Pravna asistenca

Sistem javnih uslužbencev

  • Strokovna pomoč in podpora pri pripravi akta o notranji organizaciji in  sistemizaciji delovnih mest ali oblikovanju sprememb in dopolnitev akta o notranji organizaciji in sistemizaciji.
  • Revizija individualnih aktov funkcionarjev in zaposlenih (pogodbe, sklepi, aneksi).
  • Strokovna pomoč in podpora pri pripravi javnih natečajev (uradniška delovna mesta) in objavah prostih delovnih mest (strokovno-tehnična delovna mesta).
  • Strokovna pomoč in podpora ter pregled pravilnosti izvedbe letnega ocenjevanja in preverjanja pogojev za napredovanje javnih uslužbencev v plačne razrede.
  • Strokovna pomoč, podpora in svetovanje pri reorganizaciji dela občinske uprave.
  • Svetovanje pri pripravi kadrovskega načrta.
  • Svetovanje, strokovna pomoč in podpora ter vodenje delovno-pravnih postopkov (odpoved pogodbe o zaposlitvi).
  • Priprava pogodb o zaposlitvah (določen čas, nedoločen čas), podjemnih pogodb, avtorskih pogodb;
  • Svetovanje s področja Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, Zakona o javnih uslužbencih, Zakona o delovnih razmerjih in druge zakonodaje.

Priprava splošnih internih aktov

Za vas pripravimo pravilnike v skladu z vašimi potrebami (na primer: pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, katalog delovnih mest, pravilnik o prepovedi trpinčenja na delovnem mestu, pravilnik o dleovnem času, pravilnik o uporabi službenih vozil, pravilnik o uporabi službenih telefonov, promocija zdravja na delovnem mestu,…)

Reorganizacija dela občinske uprave

Za vas pripravimo analizo stanja, pripravimo poročilo, svetujemo pri oblikovanju novega predloga organizacije, nudimo strokovno pomoč in podporo pri izvedbi postopka reorganizacije. 

Postopki javnega naročanja

Nudimo vam svetovanje ter strokovno in tehnično pomoč in podporo v sklopu postopkov javnega naročanja. 

Kadrovska revizija

Za vas opravimo revizijo personalnih map zaposlenih. Revizijo izvedemo v naslednjih fazah:

1. faza: pregled
2. faza: priprava zapisnika z ugotovitvami
3. faza: predstavitev ugotovitev pooblaščeni osebi oz. vodstvu; v skladu z dogovorom odprava nepravilnosti in pomanjkljivosti,

Izvršbe 

Strokovna in tehnična pomoč in podpora pri vložitvi predloga za izvršbo. 

Pravno svetovanje

Potrebujete strokovno pravno pomoč in podporo?

Ne odlašajte in nas kontaktirajte še danes. Zagotovite pravilnost poslovanja vaše občinske uprave oziroma javnega zavoda.

info@ekselenta.si 051 671 118