Datum/Čas
Datum: 16/06/2021
10:00 - 12:30

Kategorije


 

O JAVNIH INFRASTRUKTURNIH OMREŽJIH NA TUJIH ZEMLJIŠČIH

Omrežja javne infrastrukture (vodovod, plinovod, električni in telekomunikacijski vodi, optični
kabli itd.) v naravi potekajo prek zemljišč in objektov, ki niso v lasti upravljavcev omrežij. Gradbena zakonodaja zahteva, da investitor izkaže pravico graditi, in v stvarnem pravu se trajno
razmerje med lastnikom nepremičnine in uporabnikom objektov ali naprav na njej ureja s
služnostjo ali stavbno pravico. Vendar primerjava med podatki zbirnega katastra gospodarske
javne infrastrukture in podatki zemljiške knjige pokaže, da pravice za gradnjo na tujem zemljišču
za obstoječa infrastrukturna omrežja pogosto niso urejene. To lahko vodi k nastanku sporov, zlasti
pri vgrajenih oziroma vkopanih vodih, katerih potek navzven ni razviden. Pošteni lastnik
nepremičnine in pošteni upravljavec omrežja imata oba legitimen interes za varstvo svojega
položaja, v javnem interesu pa je, da omrežje nemoteno deluje in da so stvarnopravna razmerja v
zvezi z njim urejena.

Seminar je namenjen občinam, državnim organom ter upravljalcem javnih infrastrukturnih omrežij.

Vabilo o javnih strukturnih omrežjih na tujih zemljiščih

PRIJAVNICA O javnih infrastrukturnih omrežjih na tujih zemljiščih

Vljudno vabljeni!

V polje “Plačilni podatki” nam napišite vaše podatke (ime in priimek ter naslov v primeru, ko je plačnik fizična oseba/ naziv, naslov in ID za DDV v primeru, ko je plačnik pravna oseba).

Prijava na dogodek

Za ta dogodek so rezervacije zaprte.