NOTRANJA ORGANIZACIJA in SISTEMIZACIJA

Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest je  eden najpomembnejših splošnih aktov podjetja, s katerim se ureja in določa struktura podjetja. Akt o notranji prganizaciji in sistemizaciji ni obvezen za manjša podjetja z manj kot 10 zaposlenimi, vsa ostala podjetja pa so zakonsko obvezana k njegovi izdelavi in sprejetju.Akt z vsemi pripadajočimi prilogami je ogledalo podjetja.

Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji je sestavljen iz normativnega (opisnega) dela in kataloga delovnih mest, priporočljivo pa je izdelati tudi evidenco zasedenih in nezasedenih delovnih mest ter organigram podjetja.

V EKSELENTI vam nudimo celovito strokovno pomoč in podporo pri izvedbi in sprejetju akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.

PRIPRAVA NOTRANJIH AKTOV PODJETJA

 • Priprava obveznih internih aktov  – notranji akti (pravilniki), ki so obvezni za podjetja v skladu z zakoni.
 • Priprava neobveznih internih aktov podjetja (splošni akti: pravilniki glede na potrebe podjetja; individualni akti: sklepi, odločbe, obvestila,…).
 • Noveliranje, revizija, posodobitev vsebine že obstoječih internih aktov podjetja.

KADROVSKA REVIZIJA

 • Celovit pregled personalnih map zaposlenih.
 • Celovit pregled delovno-pravne dokumentacije zaposlenih.
 • Celovit pregled obveznih in neobveznih internih aktov podjetja.
 • Celovit pregled kadrovskih evidenc.
 • Opredelitev tveganj in izdelava priporočil za odpravo tveganj. 

Kadrovska revizija teče v treh fazah:

 1. FAZA: Celovit pregled dokumentacije.
 2. FAZA: Priprava zapisnika z ugotovitvami, priporočili in predlogi za odpravo nepravilnosti in tveganj.
 3. FAZA: Osebna predstavitev vodstvu oz. pooblaščeni osebi delodajalca. Po dogovoru odprava nepravilnosti in pomanjkljivosti.

DELOVNO PRAVO in kadri

 • Pregled in urejanje personalnih map zaposlenih.
 • Vzpostavitev evidence zaposlenih delavcev (zdravniški pregledi, varstvo pri delu, veljavnost certifikatov – pošiljanje opomnikov pred potekom veljavnosti).
 • Priprava M1, M2, M3 obrazcev (prijava-odjava delavcev, sporočanje sprememb).
 • Priprava obvestil-sklepov o odmeri letnega dopusta.
 • Objave prostih delovnih mest.
 • Svetovanje pri zaposlovanju (pregled prejetih vlog,  selekcija, sodelovanje pri izvajanju razgovorov, svetovanje).
 • Priprava pogodb o zaposlitvi in aneksov k pogodbam o zaposlitvi.
 • Priprava dokumentacije in vodenje postopkov odpovedi pogodbe o zaposlitvi.
 • Odpoved pogodbe o zaposlitvi delavcu invalidu (pravna pomoč in podpora, vodenje postopka, priprava individualnih aktov).
 • Priprava dokumentacije o uspešno ali neuspešno opravljenem poskusnem delu.
 • Pravno svetovanje s področja delovnega prava. 

POGODBENO PRAVO IN OSTALA PRAVNA RAZMERJA

 • Priprava vseh vrst pogodb civilnega prava.

Se vam na ostalih pravnih področjih odpirajo vprašanja oz. niste prepričani, kje poiskati odgovor, v katere zakone in podzakonske akte  pogledati pravno ureditev, vas zanima pravna praksa in potrebujete konkreten odgovor na vaše vprašanje oz. situacijo?

Pošljite nam kratek opis problematike in priskrbimo vam pravno argumentiran odgovor.

POTREBUJETE STROKOVNO POMOČ IN PODPORO?

Pišite nam ali nas pokličite. Z veseljem vam bomo pomagali.

info@ekselenta.si 051 671 118